AlgemeneVoorwaarden

Algemene voorwaarden WIGI SERVICES

Algemeen deel

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen WiGi Services en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door WiGi Services zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
 2. Deze voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. De bijzondere delen zijn toegesneden op de verschillende diensten die WiGi Services levert.
 3. Indien de algemene en de bijzondere voorwaarden elkaar overlappen, gelden de bijzondere voorwaarden.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met WiGi Services, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. WiGi Services en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever
  De wederpartij van WiGi Services
 2. Kandidaat
  De persoon die via WiGi Services als potentiële werknemer wordt voorgesteld, die in een outplacement traject zit of die anderszins in de rol van werknemer door WiGi Services wordt bemiddeld.
 3. Professional
  De persoon die via/namens Gielkens de opdracht uitvoert.
 4. Opdracht
  De in onderling overleg tussen opdrachtgever en WiGi Services te bepalen werkzaamheden die door WiGi Services verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming opdrachten

 1. Offertes van WiGi Services zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
 2. De door WiGi Services gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij behelzen geen aanbod dat bij aanvaarding van opdrachtgever leidt tot een overeenkomst, slechts een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen opdrachtgever en WiGi Services
 3. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is WiGi Services daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WiGi Services anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht WiGi Services niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Informatieverstrekking en zorgvuldigheid

 1. De opdrachtgever verstrekt WiGi Services tijdig alle documenten, informatie en contacten die redelijkerwijze van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtgever gaat op een zorgvuldige wijze om met de voorgedragen kandidaat en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt onder meer in dat opdrachtgever binnen 5 werkdagen na het kennismakingsgesprek contact opneemt met WiGi Services

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. WiGi Services voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. De keuze van de kandidaat die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen WiGi Services en opdrachtgever. WiGi Services behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen kandidaat terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde kandidaat.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft WiGi Services het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. WiGi Services zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.
 3. WiGi Services verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald.
 4. De WiGi Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
 5. WiGi Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WiGi Services is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WiGi Services kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan WiGi Services de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien door WiGi Services, of door WiGi Services ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
  Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal WiGi Services in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. WiGi Services is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. In afwijking van lid 1 zal WiGi Services geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan WiGi Services kunnen worden toegerekend.

 Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De opdracht tussen WiGi Services en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever WiGi Services dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

 1. Alle gefactureerde bedragen zijn exclusief BTW.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en WiGi Services anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Na de vervaldatum van de factuur is de opdrachtgever in gebreke en heeft WiGi Services het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 25,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen voor WiGi Services.
 4. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de WiGi Services de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van WiGi Services op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. WiGi Services heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. WiGi Services kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. WiGi Services kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

 Artikel 9 Afsluiting opdracht

De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 15 dagen na de factuurdatum hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.

Artikel 10 Onderzoek, reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 15 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk binnen 22 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan WiGi Services. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WiGi Services in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal WiGi Services de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal WiGi Services slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.
 2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden
 3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft WiGi Services recht op compensatie van het geoffreerde werk. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal WiGi Services desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor WiGi Services extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. WiGi Services is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de opdracht WiGi Services ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is WiGi Services bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van WiGi Services op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien WiGi Services de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
 4. WiGi Services behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door WiGi Services aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. WiGi Services kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. WiGi Services is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de arbeidskracht.
 3. Indien WiGi Services aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van WiGi Services in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 4. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 6. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Artikel 14 Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart WiGi Services voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan WiGi Services informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling noch krachtens in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WiGi Services geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WiGi Services niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van WiGi Services, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. WiGi Services heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WiGi Services zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover WiGi Services ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WiGi Services gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, WiGi Services gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en WiGi Services zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is WiGi Services niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt WiGi Services de rechten en bevoegdheden voor die WiGi Services toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van WiGi Services. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan zijn alleen na verkregen schriftelijke toestemming van WiGi Services toegestaan.
 3. Alle door WiGi Services verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Geen van de door WiGi Services verstrekte stukken mogen door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van WiGi Services openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. WiGi Services behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Relatiebeding

 1. Indien opdrachtgever een door WiGi Services aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever of een aan haar gelieerde onderneming en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever gehouden tot betaling van schadevergoeding aan WiGi Services.
 2. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever gehouden tot betaling van een schadevergoeding.
 3. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen enerzijds en kandidaat anderzijds tijdens de looptijd van een opdracht én gedurende 12 maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WiGi Services, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met elkaar.
 4. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden nadat een kandidaat door WiGi Services aan haar is voorgesteld, en een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de kandidaat.
 5. Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan WiGi Services verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 30.000,- euro, maar laat de mogelijkheid van WiGi Services om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.
 6. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen WiGi Services en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 20 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder  WiGi Services ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.